backup480.jpg
 

 

 
 
 
Заштита података је од круцијалног значаја за једну компанију. Након анализе ИТ сервиса који омогућавају функционисање пословног система, одређује се оптималан план сигурног смјештања података.
 
Дизајн система за смјештање података зависи од двије компоненте:
 
- времену које је потребно за recover (опоравак) података и повратак пуне функционалности пословног система, тј. RTO (Recovery Time Objective)
 
- количини изгубљених података након посљедњег успјешног бекапа у случају пада пословног система, тј. RPO (Recovery Point Objective).
 
Резултат је имплементација бекап система и дефинисање процедура за бекап (backup) и ристор (restore) података у случају отказа ИТ сервиса.
 
LANACO вам обезбјеђује куповину, инсталацију и одржавање свих водећих бекап софтвер система.
 
• CA Arcserve Backup
• HP Data Protector
• EMC Networker
• EMC Avamar
 
У мoгућнoсти смo дa вaм пружимo услугe интeгрaциje бекап сoфтвeрa сa свим клиjeнт плaтфoрмaмa, систeмимa зa упрaвљaњe бaзaмa пoдaтaкa, бекап виртуeлизoвaних систeмa, кao и услугe дeдупликaциje (EMC Avamar – oвo рeвoлуциoнaрнo бекап рjeшeњe oмoгућуje дo 80 одсто смaњeн прoтoк бекап пoдaтaкa прeko LAN/WAN мрeжa).