Према важећем закону и правилницима жаштите од пожара, правна лица и њихови референти заштите од пожара, дужни су имати квалитетну против пожарну заштиту. У овој области, Lanaco је овлаштен да пружи техничку подршку у заштити објеката. Својим дугогодишњем искуством и квалитетно оспособљеним кадром изводимо пројектовање и уградњу ватродојавних система.
 
Укратко, ватродојавни систем је систем за рану детекцију и дојаву пожарне ситуације. Тако је и реакција на овакву појаву бржа и ефикаснија уколико су објекти заштићени неким од противпожарних уређаја.
 
С обзиром да је пожар сложен процес хемијских реакција, транспорта масе и енергије који се дешава у различитим реалним условима, пројектовање таквих система захтијева велику пажњу приликом одабира уградних компоненти. У првој фази , код почетног развоја пожара , најчешће долази до развоја дима уз незнатан пораст температуре. У овој фази, од највећег значаја је детекција дима или повећања температуре.
 
Други значајан аспект је појава CO или CO2, као и промјена влажности ваздуха итд . У таквим системима (нпр: паркинг гараже и сл.) бирамо и опрему за адекватну детекцију оваквих појава.
 
Основна опрема која се користи базира се на микропроцесорским централним системима адресабилног типа или конвенционалног типа за мање просторе.