​Овлаштени смо за пројектовање, израду техничке документације – електрофаза, инсталација јаке струје и електроенергетских постројења.

Пројектовање електроенергетске инсталације у објектима:

  • електроенергетских утичница и осталих потрошача
  • електроинсталација расвјете
  • уземљења
  • громобранских инсталација
  • пројектовање „Тросистемског напајања“ мрежа-агрегат-UPS за дата центре са свим разводним ормарима РО-мрежа, РО-агрегат, Ро-UPS, РО-ATS и агрегатима и UPS-овима.

У складу са законском регулативом и правилницима струке посједујемо овлаштења и сертификате потребне за израду пројектне документације те испитивања и атестирања електричних инсталација.